NOTARIUSZ

WARSZAWA

Nasza Kancelaria Notarialna posiadająca wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek oraz innych podmiotów, w tym organów administracji publicznej.

Za pomocą dostępnych narzędzi prawnych zawsze dążymy do najbardziej satysfakcjonującego rozwiązania z zachowaniem najwyższych standardów.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Dokonane przez notariusza czynności notarialne, jako dokumenty urzędowe, wywołują określone skutki prawne dla podmiotów tej czynności i osób trzecich. Notariusz stoi więc na straży legalności i bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z prawem, a za prawidłowość i staranność wykonywania swoich działań ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

  • Sporządzanie aktów notarialnych
  • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • Sporządzanie poświadczeń
  • Doręczanie oświadczeń
  • Spisywanie protokołów
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków
  • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

REPREZENTACJA

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim.Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialne są dokonywane w siedzibie Kancelarii Notarialnej, mogą być także dokonywane w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.Notariusz ma obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

W celu uzyskania wszelkich informacji na temat zamierzonej czynności notarialnej, prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udzielanie informacji w sprawach czynności notarialnych jest bezpłatne.

 

Masz pytania zadzwoń lub napisz do nas.

Jesteśmy dla Ciebie.

 

POMOC PRAWNA

Chronimy interesy małych i dużych firm oraz osób prywatnych i ich rodzin

POMOC PRAWNA / WIELKA BRYTANIA / PRZECIWDZIAŁANIE PRAKTYKOM MONOPOLISTYCZNYM I KONKURENCJI / SPÓR / BANKOWOŚĆ I FINANSE / ZATRUDNIENIE / ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY I SPORY TRANSGRANICZNE / ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / PRAKTYKA HANDLOWA / INKASO / OBRONA KARNA / KORPORACJE / FUZJE I PRZEJĘCIA / BANKOWOŚĆ I FINANSE / ENERGIA / INNOWACJE I TECHNOLOGIA / AGROBIZNES / NIERUCHOMOŚĆ I BUDOWNICTWO / FMCG I HANDEL DETALICZNY / FARMACEUTYKI I OPIEKA ZDROWOTNA / INFRASTRUKTURA I TRANSPORT / MEDIA I REKLAMA