POMOC PRAWNA

PRAWO GOSPODARCZE

Nasza kancelaria prowadzi z powodzeniem sprawy klientów w wielu sektorach gospodarki. W naszej praktyce łączymy znajomość prawa i biznesu a nasza działalność opiera się o najwyższe standardy. Priorytetem dla nas jest indywidualne podejście do Klienta i jego sprawy. Nasza kancelaria chroni interesy małych i dużych firm oraz osób prywatnych i ich rodzin.

W naszej praktyce łączymy znajomość prawa i biznesu. Nasza działalność opiera się o najwyższe standardy usług i zaangażowanie. Priorytetem jest dla nas indywidualne podejście do Klienta i jego sprawy.Chronimy interesy firm oraz osób prywatnych i ich rodzin.

Tekst pochodzi ze strony: https://kancelaria-skarbiec.pl/. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez autoryzacji autora jest zabronione. Jeśli zauważyłeś ten tekst, prawdopodobnie został on użyty bez jego wiedzy.

Chronimy interesy firm oraz osób prywatnych i ich rodzin.

Tekst pochodzi ze strony: https://kancelaria-skarbiec.pl/. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez autoryzacji autora jest zabronione. Jeśli zauważyłeś ten tekst, prawdopodobnie został on użyty bez jego wiedzy.

Chronimy interesy firm oraz osób prywatnych i ich rodzin.

Tekst pochodzi ze strony: https://kancelaria-skarbiec.pl/. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez autoryzacji autora jest zabronione. Jeśli zauważyłeś ten tekst, prawdopodobnie został on użyty bez jego wiedzy.

OFERUJEMY POMOC

 • Prawo spółek M&A,
 • Restrukturyzacje i postępowania upadłościowe,
 • Fuzje i przejęcia,
 • Transakcje międzynarodowe i kontrakty,
 • Nieruchomości i proces inwestycyjny,
 • Kapitał prywatny,
 • Rynki kapitałowe,
 • Rozwiązywanie sporów,
 • Sprawy karne,

PRAWO SPÓŁEK M&A

 Doradzamy naszym klientom przy złożonych transakcjach fuzji i przejęć, zarówno krajowych, jak i zagranicznych finalizacji oraz integrację powykonawczą. Nasz zespół posiada doświadczenie w doradztwie zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych korporacji, banków, domów private equity oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

DORADZAMY W ZAKRESIE

 • Bieżąca obsługa prawna,
 • Zakładanie i likwidacja spółek,
 • Doradzamy w procesach łączenia, podziału i przekształceń,
 • Procesy restrukturyzacyjne (aspekty korporacyjne, podatkowe, pracownicze i regulacyjne),
 • Doradzamy w negocjacjach i porozumieniach oraz tworzeniu umów pomiędzy wspólnikami,
 • Doradzamy w niestandardowych podwyższeniach kapitału zakładowego,
 • Doradzamy w dobrowolnym i przymusowym wykupie akcji,
 • Pomagamy w umarzaniu udziałów/akcji, wejść i wystąpień wspólników ze spółki,
 • Doradzamy przy wdrażaniu zasad ładu korporacyjnego i prawa holdingowego,
 • Pomagamy przy audytach korporacyjnych (corporate governance),
 • Pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu zgromadzeń spółek kapitałowych,
 • Doradzamy przy kontraktach handlowych i badaniu potencjalnych kontrahentów,
 • Doradzamy w postępowaniach przed sądami powszechnymi (m.in. w postępowaniu rejestrowym, dotyczącym odpowiedzialności członków zarządu, sporów korporacyjnych),

RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

Nasz zespół prawników kompleksowo przeprowadzi cały proces przygotowania do ogłoszenia upadłości i wesprze dłużnika w całym procesie po jego ogłoszeniu.

Doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych w zakresie:

 • w strukturach prawnych przedsiębiorstw objętych restrukturyzacją,
 • w dokumentacji restrukturyzacyjnej,
 • w negocjacji (w tym z pracownikami),
 • w postępowaniach związanych z procesem restrukturyzacji,
 • w relacjach z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • w nadzorze prawnym nad całością procesu,
 • w postępowaniach upadłościowych,
 • w strategii działań prawnych (z perspektywy dłużników i wierzycieli),
 • w postępowaniach sądowych i pozasądowych porozumieniami z wierzycielami,
 • w postępowaniach egzekucyjnych, likwidacyjnych oraz upadłościowych (w tym z elementem transgranicznym),
 • w dokumentacji związanej z procesami upadłościowymi,
 • w dokumentach dotyczących konwersji i umarzania wierzytelności,

FUZJE I PRZEJĘCIA

Fuzje i przejęcia są skomplikowanym i wieloetapowym procesem, dlatego nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie doradcze i wpłynie na ograniczenie potencjalnego ryzyka.

Doradzamy w zakresie:

 • Badania due diligence (po stronie kupującego i sprzedającego),
 • Negocjacje,
 • Umowy i inne dokumenty transakcyjne i około-transakcyjne,
 • Relacje z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • Nadzór nad całym procesem transakcyjnym,
 • Po transakcyjne zmiany w organizacji (w tym zmiany w strukturze korporacyjnej i procesach restrukturyzacyjnych),

TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE

Świadczone przez nas usługi dotyczą zarówno transakcji o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym i transgranicznym. Oferujemy doradztwo adresowane zarówno do klientów operujących na rynku polskim, jak i podmiotom działającym poza Polską, bądź też nawiązującym relacje biznesowe poza granicami Polski.

Doradztwo obejmuje:

 • Kompleksowa pomoc prawna na każdym etapie obsługiwanej transakcji od wyboru formy prowadzenia działalności, po przypadki rozwiązania lub likwidacji podmiotu,
 • Obsługa prawna zagranicznych inwestycji w Polsce i polskich inwestycji zagranicą,
 • Bieżąca obsługa korporacyjna firm działających globalnie,
 • Doradztwo w negocjacjach o charakterze międzynarodowym,
 • Przeprowadzanie audytów prawnym, w tym due diligence,
 • Doradztwo w zakresie fuzji oraz połączeń transgranicznych,

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE

Nasza kancelaria, posiadająca szeroką wiedzę i doświadczenie, oferuje wsparcie w podejmowaniu decyzji o zakupie klientom zainteresowanym inwestowaniem w lokale – zarówno komercyjne, jak i mieszkalne.

Nasze usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego obejmują:

 • badania due diligence nieruchomości,
 • transakcje sprzedaży nieruchomości, w tym skomercjalizowanych obiektów handlowych, biurowych i magazynowych,
 • lokalizacji inwestycji,
 • obsługi prawnej procesu budowlanego,
 • umów najmu i dzierżaw oraz procesów komercjalizacji obiektów biurowych, magazynowych i handlowych,
 • finansowania projektów, negocjacji z podmiotami finansującymi nabywanie nieruchomości lub realizację inwestycji,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • postępowań sądowych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej,

KAPITAŁ PRYWATNY

Ochrona inwestycji oraz prywatnego majątku i kapitału.

Nasze usługi obejmują:

 • inwestorom instytucjonalnym, funduszom private equity i venture capital, doradzamy w kwestiach dotyczących transakcji lokalnych i międzynarodowych,
 • na każdym etapie rozwoju organizacyjnego i finansowania projektów start-upowych, aż do momentu wyjścia z inwestycji,
 • w kwestiach kluczowych dla rozwoju start-upu, w tym związanych z ochroną własności intelektualnej, finansowaniem i programami premiowymi (akcjonariaty pracownicze, vesting),
 • w prawnych aspektach tworzenia, wprowadzania i finansowania innowacji, badań R&D i komercjalizacji ich wyników,

RYNKI KAPITAŁOWE

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo regulacyjne i transakcyjne dla spółek publicznych, jak również spółek, które zamierzają przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną.

Doradzamy w zakresie:

Obsługi emisji papierów wartościowych, w tym:

 •  przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 •  wsparcie przy ustanawianiu zabezpieczeń (dla emisji obligacji);
 • reprezentowanie w postępowaniach przed KNF, KDPW czy GPW,
 

Działalności firm inwestycyjnych, w tym:

 • Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej lub rozszerzeniu zakresu posiadanego zezwolenia,
 •  We wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej,
 • Wsparcie z zakresu compliance,
 • Obsługa funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • Obowiązków informacyjnych, w tym due diligence obowiązków informacyjnych, warsztaty dla emitentów; sekurytyzacje aktywów, w tym transakcje z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych,

PRAWO PRACY

Jesteśmy kancelarią adwokacką, która specjalizuje się w obsłudze klientów zarówno indywidualnych, jak i firm. Dla podmiotów gospodarczych oferujemy kompleksowe rozwiązania i stałą obsługę prawną oraz doradztwo w:

 • Bieżącej obsłudze prawnej pracodawców,
 • Restrukturyzacji działalności klientów,
 • Regulacji wewnętrznych, obejmujących nowatorskie rozwiązania,
 • Zwolnień grupowych oraz likwidacji zakładów pracy,
 • Zasad wynagradzania kadry menadżerskiej oraz systemów motywacyjnych dla pracowników,
 • Rozwiązywania sporów z pracownikami,

DODATKOWE USŁUGI

 • Udział w transakcjach handlowych i transakcjach inwestycyjnych.
 • Udział w poszukiwaniu finansowania dla projektów biznesowych, poprzez znalezienie inwestora finansowego lub strategicznego (inwestorzy indywidualni, grupy inwestorskie, fundusze inwestycyjne krajowe i międzynarodowe).
 • Udział poszukiwaniu kontrahentów oraz rynków zbytu dla producentów i dystrybutorów różnych produktów.
 • Udział w łączniu podmiotów szukających partnera biznesowego.
 • Udział w pośrednictwie i transakcjach na rynku nieruchomości.
 • Udział w przedstawianiu oferty nieruchomości dla potencjalnych nabywców.
 • Udział w poszukiwaniu nabywcy lub inwestora na zakup nieruchomości.
 • Udział w poszukiwaniu inwestora dla przeprowadzenia procesu budowlanego.

POMOC PRAWNA

Chronimy interesy małych i dużych firm oraz osób prywatnych i ich rodzin

PRZECIWDZIAŁANIE PRAKTYKOM MONOPOLISTYCZNYM I KONKURENCJI / SPÓR / BANKOWOŚĆ I FINANSE / ZATRUDNIENIE / ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY I SPORY TRANSGRANICZNE / ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / PRAKTYKA HANDLOWA / INKASO / OBRONA KARNA / KORPORACJE / FUZJE I PRZEJĘCIA / BANKOWOŚĆ I FINANSE / ENERGIA / INNOWACJE I TECHNOLOGIA / AGROBIZNES / NIERUCHOMOŚĆ I BUDOWNICTWO / FMCG I HANDEL DETALICZNY / FARMACEUTYKI I OPIEKA ZDROWOTNA / INFRASTRUKTURA I TRANSPORT / MEDIA I REKLAMA